• Unia Europejska
  • LEADER (Liaison entre action de développement de l'économie rurale)
  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Plan włączenia społeczności

Społeczność lokalna zostanie poinformowana o miejscach i terminach spotkań konsultacyjnych przy użyciu wielu form komunikacji. W celu zachęcenia jak największej liczby mieszkańców do włączenia się w tworzenie LSR zostanie przeprowadzona akcja promocyjna.

Planuje się wysłanie zaproszeń do wszystkich radnych, sołtysów i liderów lokalnych, a dodatkowo zostaną rozdystrybuowane plakaty i ulotki. O terminie spotkań zostaną powiadomieni również przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, rolnicy oraz mieszkańcy poszczególnych gmin.

Zakłada się również umieszczenie ogłoszeń na tablicach wiejskich oraz tablicach urzędowych, na dedykowanej stronie internetowej, stronach internetowych gmin oraz na profilach facebook LGD i gmin.

Zostaną wysłane także e-maile do członków LGD i osób współpracujących z LGD. Następnie zostaną przeprowadzone spotkania informacyjno-konsultacyjne w każdej z gmin obszaru LSR w miejscu dogodnym dla wszystkich zainteresowanych. Na każdym spotkaniu mieszkańcom zostanie przedstawiona diagnoza i opis obszaru pod kątem potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, następnie uczestnicy wskażą mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia swojej gminy.

Na podstawie przeprowadzonej analizy SWOT, zostaną sformułowane drzewa problemów, a następnie określone cele główne, cele szczegółowe oraz proponowane działania i kierunki interwencji dla obszaru LSR, które następnie będą poddane analizie. Dodatkowo osoby, które nie mogły wziąć udziału w spotkaniach będą miały wpływ na tworzenie LSR poprzez wypełnienie udostępnionej ankiety dostępnej w wersji elektronicznej i papierowej.

Przy organizacji spotkań nie będą wykorzystywane środki komunikacji elektronicznej.

Aktualności

  • W dniu 11 stycznia 2024 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się uroczystość podpisania umów ramowych na realizację Lokalnych [więcej...]
  • Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag do projektu LSR na lata [więcej...]
  • Szanowni Państwo, zapraszamy na  spotkania podsumowujące przygotowanie nowej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na [więcej...]
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann